?

Log in

No account? Create an account
Анна Ахматова "Ты выдумал меня..."'s Journal -- Day [entries|friends|calendar]
Анна Ахматова "Ты выдумал меня..."

[ website | "Ты выдумал меня..." ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

“Это и не старо, и не ново...” в переводе на эсперанто [26 Nov 2011|05:30pm]
* * *

Nek fabela estas ĝi, nek fata,
De neniu novo aŭ malnov’.
Estas mi reeĥe malbenata
Kun Otre’pjev kaj kun Pugaĉov’.

Kun kruel’ senceda kiel roko,
Dektri jarojn pri la sama tem’,
Ĝis Libavo de Vladivostoko
Sonoregas tondra anatem’.

Опубликовано в моей только что вышедшей книге, о которой – в моём ЖЖ, но не здесь.
post comment

navigation
[ viewing | November 26th, 2011 ]
[ go | previous day|next day ]